Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar 2021-2022

 

  

Sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye İMSAD liderliğinde ve ÇEDBİK ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi, AB Başkanlığı tarafından koordine edilen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan ve 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan proje 15 ay sürecektir.

Projenin hedefleri

Genel hedef:

Sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek.

 Özel hedefler:

 • İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından güçlendirmek;
 • STK'lar arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek;
 • SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında işbirliğini teşvik etmek;
 • STK'ların kamu kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.

Hedef gruplar

 • Türkiye İMSAD sanayici, dernek ve paydaş üyeleri;
 • ÇEDBİK üyeleri;
 • İnşaat / çevre / sürdürülebilir kalkınma / mimarlık ve enerji verimliliği sektörlerinde çalışan 50 sivil toplum kuruluşu / platformu / ağı / girişimi,
 • 10 yerel yönetim ve diğer sektörlerden 20 paydaş;
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb. ilgili kurumlar.

Nihai yararlanıcılar

 • Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal / küresel ağları;
 • 50 hedef STK'nın üyeleri;
 • Yerel yönetimler tarafından kurulan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”nın üyeleri;
 • SKA'nın gerçekleştirilmesinden yararlanacak sivil toplum, kamu ve özel sektör.

Beklenen çıktılar

 • İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimari ve enerji verimliliği sektörlerinde çalışan sivil toplum paydaşları ağı; ağın imzalanmış protokolleri;
 • Proje web sayfası;
 • STK'lar için Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme eğitim programı;
 • Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planları ve ilerleme raporları;
 • SKA hakkında kitapçık ve tool kit;
 • SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası;
 • Tavsiye niteliğinde bir politika belgesi;
 • SKA Ödülleri

Ana faaliyetler

 1. STK ağı oluşturma ve protokol/niyet mektubu imzası
 2. Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planı geliştirme ve ilerleme raporu
 3. SKA kitapçığı ve SKA hakkında tool kit geliştirme
 4. Kapasite geliştirme eğitim programı ve ağ toplantıları
 5. SKA hakkında sosyal medya kampanyası
 6. Diyalog günü ve Politika Belgesi geliştirme
 7. Kapanış etkinliği ve SKA Ödülleri
 8. Görünürlük, izleme ve yaygınlaştırma faaliyetleri.